Algemene voorwaarden Affiliate programma

Algemene voorwaarden Affiliate programma

Hieronder tref je de affiliate voorwaarden aan. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze affiliate voorwaarden te accepteren


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik
Artikel 4 – Commissie
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Beëindiging EduAnimalis Partnerschap
Artikel 7 – Gevolgen beëindiging EduAnimalis Partnerschap
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Affiliate Programma voorwaarden: deze Affiliate Programma voorwaarden, inclusief alle informatie zoals opgenomen op de website voor Partners.

Artikelen: Alle producten die in aanmerking komen voor affiliate.

EduAnimalis: Eenmanszaak gevestigd te Lozen Boer 27, 9080 Lochristi. Opererend onder BTW nummer: BE0507 889 624.

Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die EduAnimalis ten behoeve van het Affiliate Programma ter beschikking stelt via de site https://academy.eduanimalis.be/affiliate-portal/ .
Cookietijd: De instelling door EduAnimalis van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

First party cookie: Een klein (tekst) bestand, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.

Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via EduAnimalis.

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de EduAnimalis Affiliate Programma voorwaarden heeft aanvaard en door EduAnimalis als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.

Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner heeft aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.

Partnersite: Een door de Partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Partnerlink bevindt, waarmee de Partner via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek Site_ID worden aangevraagd.

Site_ID: Het identificatienummer opgenomen in de Partnerlink. Elke Partnersite heeft een uniek Site_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij EduAnimalis.

2.2 Aanmelding als EduAnimalis Partner houdt aanvaarding in van de Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.

2.3 Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Affiliate programma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Partner zijn geaccepteerd door EduAnimalis.

2.4 EduAnimalis informeert je in beginsel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de de Affiliate programma voorwaarden is bevestigd of EduAnimalis je als Partner accepteert.

2.5 EduAnimalis kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien EduAnimalis een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van EduAnimalis is, dan wel door EduAnimalis is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat EduAnimalis op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via EduAnimalis worden verkocht.

Het is niet toegestaan dat de partner:

a) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van EduAnimalis;
b) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
c) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
d) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
e) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

3.9 Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.

3.10 De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van EduAnimalis ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.

3.11 Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door EduAnimalis – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is EduAnimalis gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.

3.12 Het is de Partner niet toegestaan om:
a) direct of indirect Artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij EduAnimalis enkel en alleen voor eigen gebruik;
e) Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij EduAnimalis;
h) gebruik te maken van cookie-dropping en Partnerlinks achter pop-ups te plaatsen;

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.12 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.13 Een Partner dient te allen tijden op verzoek van EduAnimalis inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van EduAnimalis. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliate programma voorwaarden is EduAnimalis gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

3.14 Partner vrijwaart EduAnimalis volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.16 Op eerste verzoek daartoe van EduAnimalis zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en EduAnimalis hierover onmiddellijk via het e-mailadres info@eduanimalis.be informeren. EduAnimalis staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1 De registratie door EduAnimalis van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Afiliate programma website https://academy.eduanimalis.be/affiliate-portal/ is bindend voor EduAnimalis en de Partner.

4.2 EduAnimalis meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, EduAnimalis behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.

4.3 De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij EduAnimalis direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens EduAnimalis heeft voldaan, EduAnimalis de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 14 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil/annulatie van de betreffende Artikelen.

4.4 Indien de Klant de Artikelen betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Affiliate programma.

4.5 De commissie wordt berekend over de daadwerkelijk door EduAnimalis ontvangen verkoopwaarde exclusief BTW per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie door EduAnimalis dan wel een door EduAnimalis aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij EduAnimalis.

5.2 Commissiebedragen van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) worden niet per kwartaal uitbetaald. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het kwartaal waarin het totaal bedrag € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt. De commissie kan slechts 12 maand opgespaard worden, dan vervalt ze.

5.3 Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van EduAnimalis, zijn voor rekening van de Partner.

5.4 EduAnimalis is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat EduAnimalis uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging EduAnimalis Partnerschap

6.1 EduAnimalis is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2 Onverminderd haar overige rechten is EduAnimalis onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliate programma voorwaarden;
b) de site van de Partner naar oordeel van EduAnimalis in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) EduAnimalis hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Partner in het kader van het Affiliate programma onrechtmatig handelt jegens EduAnimalis en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3 De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@EduAnimalis.

6.4 Het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Affiliate programma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging EduAnimalis Partnerschap

7.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is EduAnimalis gerechtigd om de toegang van de Partner tot het affiliate programma te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;

7.2 Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door EduAnimalis zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt).

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.14, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen EduAnimalis en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart EduAnimalis ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart EduAnimalis voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van EduAnimalis, is EduAnimalis op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Affiliate programma , zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat EduAnimalis in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat EduAnimalis gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

.

9.2 De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij EduAnimalis hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 EduAnimalis is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliate programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website voor partners zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Affiliate programma , aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden en/of de website voor Partners. Het is daarom raadzaam om de Affiliate programma voorwaarden en de website voor Partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliate programma.

9.4 Ingeval de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

9.5 Indien enige bepaling van deze Affiliate programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Affiliate programma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Dendermonde .