Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

EduAnimalis is een eenmanszaak onder de naam Jana Missiaen. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Lozen boer 27, 9080 Lochristi met ondernemingsnummer be0507.889.624

Contactgegevens:

Mail: info@eduanimalis.be

Telefoonnummer: +32 478 6843 20

Docent: de ondernemer die workshops, lezingen, cursussen, opleidingen aanbiedt op het platform

Student: de consument die zich via het online platform inschrijft voor een workshop, lezing, opleiding, cursus.

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving voor een van de lezingen, workshops, opleidingen of cursussen of wanneer de betaling voldaan heeft om een (online) cursus, lezing, workshop, opleiding op de site te zetten.

Platform: online website waarbij de ondernemer zijn lezingen, workshops, opleidingen of cursussen aanbiedt waar de studenten hun tickets kunnen kopen.

Wanneer je op eender welke wijze gebruik wilt maken van de website EduAnimalis, vragen wij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden aandachtig te lezen die vermeld staan op de site. Bij verder bezoek of eender welk gebruik van de site, verklaar jij jouw akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt er gevraagd de website van EduAnimalis niet verder te gebruiken.

Het is heel belangrijk dat de info die verstrekt wordt, wordt gedaan met oog op het verbeteren van dierenwelzijn. Er worden geen lezingen, workshops, opleidingen,… toegestaan waarbij info verstrekt worden die op eender welke manier het welzijn van het dier kan beschadigen. Het aanbevelen van positieve straf wordt niet toegelaten. Indien dit toch gebeurt, wordt je onmiddellijk verwijderd uit de bestanden en krijg je geen toegang meer tot jouw account, alsook worden er geen nieuwe lezingen, workshops, opleidingen, … door die persoon toegelaten. Om als professional te kunnen zeggen dat je dierenwelzijnsgericht te werk gaat, is het belangrijk dat er een goede kennis is over de ethologie en het gedrag van die diersoort.

De duurtijd van de workshop, lezing, opleiding, … Er is geen beperking op de duurtijd.

Er worden geen 1 op 1 sessies aangeboden. Indien dit toch gedaan wordt, wordt het niet toegelaten op de site en een waarschuwing gegeven. Indien er meerdere waarschuwingen nodig zijn, wordt de persoon niet meer toegelaten als docent op het platform.

Het is verboden om vanuit EduAnimalis links naar eigen website of social media of andere platforms te plaatsen. Dit wordt verwijderd uit de tekst of de aanvraag wordt geannuleerd. 

  1. Doel en inhoud van deze website

EduAnimalis heeft als doel een algemeen platform te zijn voor iedereen die een lezing, workshop, opleiding, cursus wilt organiseren dat te maken heeft met dieren. Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat diereneigenaars en dierenprofessionals op één centrale plaats kunnen zoeken naar workshops, opleidingen, lezingen en cursussen over dieren.
EduAnimalis heeft steeds het doel om het welzijn van onze dieren te verbeteren. Daarom wordt elk onderwerp waarin positieve straf gebruikt/ aangeraden wordt, geannuleerd. Wanneer dit wordt aangeboden, wordt deze persoon verwijderd uit de site en kan hij/zij geen lezingen, workshops, opleidingen, cursussen meer aanbieden.

  • Na het betalen van het inschrijvingsgeld om op de site van EduAnimalis te komen, wordt er een screening gedaan naar die docent. Deze persoon krijgt ook een vragenlijst toegestuurd. Dit alles wordt gedaan om te kijken of de visie van die docent gelijk loopt met die van EduAnimalis en dat die docent niet werkt met positieve straf en alles doet wat mogelijk is om het welzijn van de dieren waarmee hij/zij werkt, verbeterd. Indien blijkt dat die docent werkt met positieve straf, onvoldoende kennis heeft over hoe je dierenwelzijn kan verbeteren van de desbetreffende diersoort, of onvoldoende kennis heeft over het onderwerp waarvoor hij inlogt, krijgt die docent geen toegang tot de site van EduAnimalis. De instapkost wordt niet terug betaald omdat EduAnimalis de kosten heeft moeten maken om die docent te moeten screenen.
  • Indien er gegaan wordt voor het abonnement waarbij de docent cursussen, lezingen, … op de website plaats, wordt deze jaarlijks opgestuurd en hernieuwd. Indien dit wenst stopgezet te worden, moet dit 3 weken voor de nieuwe factuurdatum doorgemaild worden naar info@eduanimalis.be. Indien dit niet ten laatste 3 weken voor factuurdatum werd doorgemaild, wordt er een nieuwe factuur opgemaakt en moet deze betaald worden.
    Het wordt niet toegelaten om de verkoop op EduAnimalis te doen en de student door te verwijzen naar de site van de docent. Wanneer je een cursus etc via EduAnimalis wilt verkopen, moet deze op de site staan van EduAnimalis en heb je het abonnement nodig.
  • Het is niet toegestaan dat de docent reclame maakt op EduAnimalis over zijn social media kanalen of website.
  • De docent is verantwoordelijk voor de tekst over zijn workshop, lezing, opleiding, …

Er wordt een template voorzien wat ervoor zorgt dat de workshopgever makkelijk zijn tekst kan opmaken, maar ook dat de layout op de site gelijk blijft. Het is verplicht om deze template te volgen.

Het spreekt voor zich dat er op een respectvolle manier informatie gedeeld wordt. EduAnimalis zet zich in om geen schadelijke, onaangepaste, illegale of expliciete teksten op de website te laten plaatsen. 

De docent is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt op de site van EduAnimalis, alsook tijdens de workshop, lezing, opleiding, cursus.

  • Aansprakelijkheid

EduAnimalis staat ervoor om geen schadelijke info aan te bieden op de site. Maar wij kunnen nooit garantie bieden op de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de informatie. Hierdoor kan EduAnimalis niet verantwoordelijk gesteld worden.

EduAnimalis is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

EduAnimalis is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de website. EduAnimalis is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

EduAnimalis functioneert enkel als tussenpersoon. De studenten sluiten een rechtstreeks contract af met de aanbieder. De student erkent dan ook dat zij geen overeenkomst afsluit met EduAnimalis. Tenzij zij een cursus, workshop, opleiding, lezing aankoopt die afkomstig is van EduAnimalis (auteur of organisator is dan Jana Missiaen). EduAnimalis wordt niet aanzien als organisator of eigenaar van de evenementen die door de aanbieders (met uitzondering van Jana Missiaen) worden aangeboden.

EduAnimalis is niet verantwoordelijk voor het aantal verkopen van de docent zijn cursus, lezing, workshop of opleiding. Het is aan de docent om een aanspreekbare tekst over de lezing, workshop, opleiding of cursus te maken en overtuigend te werken. Hierbij is EduAnimalis niet aansprakelijk indien er geen verkoop is. EduAnimalis maakt wel bekend dat er een nieuwe lezing, workshop, opleiding of cursus op de site staat.

2.1 Beschikbaarheid/ technische problemen website

EduAnimalis zal zijn best doen om voor een goede beschikbaarheid van de site te zorgen, maar kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. EduAnimalis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwingen de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere redenen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Noch de Student, noch de Aanbieder kan hiervoor een vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. EduAnimalis stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. EduAnimalis kan evenwel geen enkele garantie bieden.

3. Relatie met derden

Wanneer EduAnimalis zou samenwerken met derden, wordt EduAnimalis niet aansprakelijk  gesteld voor schade die gemaakt zou zijn door derden.

4. Wijzigingen

EduAnimalis heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website, op elk moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is aan de websitegebruiker om op regelmatige basis de algemene voorwaarden na te lezen. Door gebruik van deze website erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van EduAnimalis om deze website tijdelijk te onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding kan leiden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendom van EduAnimalis wordt beschermd door de Belgische auteurswet en de Belgische wetten tot bescherming van databanken (de Wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken). Dit houdt in dat je zonder voorafgaande toestemming van EduAnimalis geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze website en dat de structuur en de inhoud van de lijsten met links beschermd worden.

EduAnimalis is niet verantwoordelijk voor plagiaat die gepleegd wordt door de docent. De docent is verantwoordelijk om copywright free foto’s of eigen beeldmateriaal te gebruiken.

6. Betaling aan docent

De docent wordt steeds op het eind van de maand uitbetaald van de aankopen die gedaan werden voor zijn lezing, workshop, opleiding of cursus. Hiervan wordt de commissie van af gehouden. Indien er een aankoop gedaan werd op het eind van de maand wordt deze de maand er op uitbetaald. Dit omdat de student 14 kalenderdagen recht heeft op annulatie (artikel VI. 47 ev. WER.). Hier is een uitzondering op de aankoop van online cursussen die direct beschikbaar is. Omdat deze binnen de 2 weken kunnen bekeken worden, geldt hier geen annulatievoorwaarden op.

7. Annulatie na aankoop workshop, opleiding, cursus, lezing door de consument

Er wordt geen annulatie aanvaardt na aankoop van een opleiding, cursus, workshop, lezing op de site van EduAnimalis. De student kan wel het ticket doorgeven. Dit dient gemeld te worden aan de docent. Annulatie wordt enkel geaccepteerd binnen de 14dagen na aankoop. Dit is de wet van het herroepingsrecht. Hier heeft de consument het recht om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van de overeenkomst op afstand en dit conform aan het artikel VI. 47 ev. WER.

Het geld blijft minimaal 14 dagen op de rekening van EduAnimalis staan. Wanneer er binnen de 14dagen een terugbetaling gevraagd wordt, dan wordt dit terugbetaald door EduAnimalis en wordt dit bedrag niet meer doorgestort naar de docent.

8. Annulatie van workshop, lezing, cursus, opleiding door de docent

Wanneer de docent zijn workshop, lezing, cursus, opleiding annuleert is hij verantwoordelijk om zijn studenten tijdig te verwittigen. De docent zal het betaalde inschrijvingsgeld terugstorten aan de ingeschreven studenten, zal hij het volledige bedrag van de inschrijving terugbetalen. EduAnimalis wordt niet verantwoordelijk gesteld en zal ook de commissie die gemaakt werd niet terug betalen.

9. De student dient minstens 18jaar en handelingsbekwaam te zijn. De persoon die registreert namens een student rechtspersoon, garandeert dat hij/zij bevoegd is namens de rechtspersoon te handelen.

10. Interactiviteit

Via de site EduAnimalis kan de student in contact komen met de aanbieder. Het is op geen enkele wijze toegestaan om deze berichten te verspreiden aan derden.

11. Klachten

Alle klachten over de diensten moeten gegrond en gemotiveerd worden en uiterlijk binnen de 2weken na aankoop van het ticket of na de workshop, lezing, opleiding, cursus. Dit moet als aangetekend schrijven aan EduAnimalis geadresseerd te worden.

Indien er klachten zijn over workshop, lezing, opleiding, cursus, moet dit geadresseerd worden aan de docent van deze workshop, lezing, opleiding, cursus.

De student stemt er mee in de klacht enkel per mail aan EduAnimalis bekend te maken, gericht op het adres info@eduanimalis.be met het onderwerp “klacht + welke workshop, lezing, opleiding, cursus”. De klacht wordt niet verspreid via andere kanalen of social media. Indien dit wel gebeurt mag EduAnimalis een schadevergoeding eisen voor de belopen imagoschade met een minimumbedrag van €1000 excl btw.

12. Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Je gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn.